سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه قرآن وحدیث

چکیده

قرآن‌پژوهی غربی در دویست سال اخیر مراحل مختلفی را در مسیر رشد و پیشرفت خود طی کرده است که پیش از این در کتاب‌ها و مقالات بسیاری به آن پرداخته شده است. اما در ارتباط با آثاری که قرآن‌پژوهان غربی دربارۀ تفسیر شیعی یا رویکرد شیعه به قرآن پدید آورده‌اند، تا کنون کار پژوهشی منسجمی انجام نشده است که نشان دهد این جریان خاص از قرآن‌پژوهی غربی از کجا شروع شده و چه مراحلی را طی کرده و اکنون در چه جایگاهی نسبت به سایر آثار غربیان دربارۀ قرآن قرار دارد. برای رفع این خلأ، در این مقاله تلاش می‌شود با مروری بر تمامی آثاری که غربیان از قرن نوزدهم تا پایان قرن بیستم دربارۀ تفسیر شیعی یا رویکرد شیعیان به قرآن پدید آورده‌اند، به تحلیلی دربارۀ چگونگی آغاز این جریان و مراحلی که پس از آن در مسیر تکامل طی کرده است برسیم و دریابیم که شاخص‌ترین موضوعات مطرح در این مطالعات چیست و چرا این موضوعات بیشتر توجه غربیان را به خود جلب کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها