شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه قرآن و حدیث

دوره انتشار
دو فصلنامه