روایات تفسیری ضعیف السند؛ «چیستی، روش تعامل و کارآمدی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس پژوهشکده تفسیر اهل بیت ع

چکیده

روایات تفسیری ضعیف السند فراوان‌اند. این نوشته به ارائه شیوه صحیح تعامل با آنها و اثبات کارآمدی بخشی از آنها، به کمک قراین قرآنی و شواهد حدیثی، پرداخته است؛ برای نمونه، شیوه وثوق صدوری، مشابه‌یابی روایات نبوی در احادیث شیعی و گردآوری قرینه‌های دیگر، اطمینان به مضمونشان را به ارمغان آورده است. اخبار موقوف و مقطوع نیز به شرط حصول اطمینان نسبی به آنها، در قلمرو دانش‌های قرآنی، مانند بیان سبب نزول، به عنوان گزارش‌های تاریخی قابل استفاده گشته‌اند.
تعامل صحیح با احادیث تفسیری ضعیف السند  که شرح آن در مقاله می‌آید  فایده‌های زیر را می‌تواند به ارمغان آورد:
1. ایجاد احتمالات قابل تصدیق در تفسیر، 2. ارائه شاهد جمع برای روایات و برداشت‌های متعارض، 3.یاری رساندن به آسیب شناسی روایات، 4.کمک کردن به معنایابی واژه‌ها.

کلیدواژه‌ها