تعداد مقالات: 33

1. روایات تفسیری ضعیف السند؛ «چیستی، روش تعامل و کارآمدی»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 4-23

عبدالهادی مسعودی


2. دیدگاه مفسران و محدثان امامیه دربارۀ ترتیب آیات و سوره‌های قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 4-25

حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی


3. ویژگى‏هاى «صراط مستقیم» در قرآن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-31

محمد محمدی ری شهری


4. نَسخ قرآن در روایات اهل بیت (ع)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 6-17

محمد محمدی ری شهری


5. گونه‌شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 6-34

علی راد


6. اعتبارسنجی منابع تفسیر روایی شیعی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 18-45

عبدالهادی مسعودی


7. در جست و جوی «تفسیر القرآن» یونس بن عبدالرحمن؛ بازیابی، اعتبار و محتوا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 24-46

علی راد؛ نجمه کمالی نیا


8. آیۀ 81 بقره در تفسیر معتزلیان، اشعریان و امامیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 26-48

محمد مرادی


9. روش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت ع

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 32-51

علی راد؛ مسعود حسن زاده گلشانی


10. علّامه طباطبایی و معناشناسی اسماء در آیه «و علّم آدم الأسماء»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-47

احمد قدسی؛ فضل اله غلامعلی تبار


11. تفسیر ابو جارود

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 46-77

علی شاه علیزاده


13. شیوه مطلوب قرائت قرآن کریم از منظر روایات معصومان با رویکرد انتقادی به شیوه‌های جدید

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 48-64

محمدرسول آهنگران؛ محمدرضا محمودی


14. گونه شناسی نعمت در قرآن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-64

سید رسول موسوی


15. مبانی تفسیری شیخ مفید ره

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 52-78

عبدالهادی مسعودی؛ سید محسن صفائی


16. «همّ» یوسفدر پرتو روایات اهل‌بیت ع

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 64-88

شادی نفیسی؛ فاطمه سادات میرهاشمی


18. سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-92

محمد علی طباطبائی


19. روایات تفسیری ابن ولید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 78-109

مصطفی مطهری


21. دو چهره از قرآن: قرآن و مصحف

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-112

آنجلیکا نویورت؛ مهدی عزتی آراسته


22. نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-117

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی


23. نزول وحی بیانی بر اهل بیت : در شب قدر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 92-105

خدیجه محمدی فروشانی؛ محمد احسانی فر


25. منابع غیر اسلامی درتفسیر آیات مرتبط با یهودیّت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 110-141

سید محمد علی طباطبایی