کلیدواژه‌ها = امامیه
تعداد مقالات: 2
1. آیۀ 81 بقره در تفسیر معتزلیان، اشعریان و امامیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 26-48

محمد مرادی


2. سیر تطور پژوهش‌های غربی دربارۀ تفسیر امامیه تا پایان قرن بیستم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 65-92

محمد علی طباطبائی