نویسنده = ������������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. روش و رویکرد فایرستون در معرفی اسلام؛ مرور، تحلیل و نقد یک کتاب

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 147-190

محمد علی طباطبایی