نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. عطیة بن سعد عوفی و تفسیر قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-149

سید مهدی حسینی