نویسنده = �������������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. علّامه طباطبایی و معناشناسی اسماء در آیه «و علّم آدم الأسماء»

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-47

احمد قدسی؛ فضل اله غلامعلی تبار