نویسنده = �������� ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مدرسۀ تفسیری مدینه و میراث قرآنی شیعه

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 111-128

محمود ملکی تراکمه ای