نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. «غریب القرآن» ابان بن تغلب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 142-176

محمد حسین مدنی