نویسنده = علی شاه علیزاده
تفسیر ابو جارود

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 46-77

علی شاه علیزاده