نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 3
1. روایات تفسیری ضعیف السند؛ «چیستی، روش تعامل و کارآمدی»

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 4-23

عبدالهادی مسعودی


2. مبانی تفسیری شیخ مفید ره

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 52-78

عبدالهادی مسعودی؛ سید محسن صفائی


3. اعتبارسنجی منابع تفسیر روایی شیعی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 18-45

عبدالهادی مسعودی