دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-198 
4. «همّ» یوسفدر پرتو روایات اهل‌بیت ع

صفحه 64-88

شادی نفیسی؛ فاطمه سادات میرهاشمی


5. نقد محتوایی روایات تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی

صفحه 89-117

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی


6. گونه‌شناسی روایاتِ معناشناخت واژگان قرآن

صفحه 118-146

عادله کوهی؛ هادی حجت؛ علی اکبر فراتی