دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-177 
5. دو چهره از قرآن: قرآن و مصحف

صفحه 83-112

آنجلیکا نویورت؛ مهدی عزتی آراسته