نویسنده = سید محمود طیب حسینی
دیدگاه مفسران و محدثان امامیه دربارۀ ترتیب آیات و سوره‌های قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، تیر 1394، صفحه 4-25

حامد شریفی نسب؛ سید محمود طیب حسینی